Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

4 mrt 2024 | Artikelen, Transfer pricing

In onze steeds meer verbonden wereld is het essentieel voor internationale ondernemingen om op de hoogte te blijven van de voortdurend veranderende fiscale wetgeving. Dat geldt ook voor Nederlandse en Duitse MKB-bedrijven die internationaal handel drijven. De ‘Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel’ behelst een aantal maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor uw transfer pricing beleid.

Wat is de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel?

De Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel is geïntroduceerd om fiscale mismatches te voorkomen die kunnen ontstaan door verschillen in de interpretatie van het arm’s length principe tussen landen. Het arm’s length principe wordt ook wel het zakelijkheidsbeginsel genoemd. Dit beginsel vereist dat transacties tussen verbonden ondernemingen plaatsvinden onder voorwaarden die ook tussen onafhankelijke partijen zouden gelden.

Voor wie is de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel van belang?

De Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel is van toepassing in de volgende situatie:

  • Er is een Nederlands lichaam (onderneming) dat onder de vennootschapsbelasting valt.
  • Het Nederlandse lichaam gaat een transactie aan met een gelieerd lichaam.
  • De transactie is gesloten op onzakelijke voorwaarden en dus niet marktconform. Dit uit zich vaak in een te hoge of te lage verrekenprijs.

De aard van de transactie is niet relevant. De wetgeving ziet op allerlei soorten onderlinge transacties en onderlinge rechtsverhoudingen tussen verbonden rechtspersonen. Denk daarbij aan:

  • kosten;
  • overdracht van activa (vermogensbestanddelen) of passiva (schulden);
  • leningen;
  • licenties;
  • huur.

Voorbeeld

Stel een Duitse GmbH heeft een uniek medicijn ontwikkeld dat op de markt zal worden gebracht. Zij heeft ook de product- en marktlicentie voor Nederland. Zij wil voor haar Nederlandse dochter-B.V. een licentie om het medicijn te produceren en verkopen. Er wordt een jaarlijkse licentievergoeding van € 2.500.000 overeengekomen. Een zakelijke licentievergoeding bedraagt echter € 4.000.000.

De dochter-B.V. brengt aanvankelijk de jaarlijkse licentievergoeding van € 2.500.000 ten laste van haar winst. Zij corrigeert achteraf de licentievergoeding in de boeken naar € 4.000.000, waardoor haar resultaat € 1.500.000 lager uitvalt.

In Duitsland wordt de ontvangen licentievergoeding van € 2.500.000 zakelijk geacht en wordt geen opwaartse correctie doorgevoerd. Een bedrag van € 1.500.000 is in Nederland aftrekbaar, maar blijft in Duitsland onbelast. In dit geval ontstaat er een zogenoemd heffingsvacuüm, doordat over de in Nederland aftrekbare kosten in Duitsland geen belasting wordt geheven.

Welke maatregelen kent de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel?

De Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel bepaalt dat een neerwaartse correctie van de winst in Nederland achterwege blijft, als in het andere land geen opwaartse correctie van de winst plaatsvindt. In het hiervoor genoemde voorbeeld zal Nederland uitsluitend rekening houden met de aftrek van de hogere licentievergoeding, indien de corresponderende opbrengst bij de Duitse moedermaatschappij belast wordt. De maatregelen van de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel zien overigens ook op de situatie waarin binnen concernverband een activum wordt overgedragen.

Geldt de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel ook in Nederlandse verhoudingen?

Als het gaat om verbonden entiteiten die allebei in Nederland zijn gevestigd, dan zal alleen de Nederlandse Belastingdienst meekijken naar de onderlinge transacties. Een verhoging van de fiscale winst bij de ene groepsmaatschappij leidt dan vaak automatisch tot een verlaging van de fiscale winst bij de andere groepsmaatschappij. Echter, als bijvoorbeeld een niet-belastingplichtige stichting bij de transactie is betrokken kan ook in binnenlandse verhoudingen een mismatch ontstaan. Daardoor is deze wetgeving ook in Nederlandse verhoudingen relevant.

De regels voor het tegengaan van onzakelijke transacties kunnen van invloed zijn op de fiscale winstberekening van groepsvennootschappen. Wilt u weten of de wetgeving op het gebied van tegengaan van onzakelijke transacties uw concern raakt? Neem dan contact met ons op. Een van onze fiscale specialisten staat u graag te woord en kan de mogelijke fiscale risico’s beoordelen.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

ArtikelenWet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel