Fiscale regelingen voor innovatie: de WBSO, de innovatiebox en de RDA

5 september 2012

WBSO
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale maatregel aan de loonkostenkant die als een loonkostensubsidie kan worden gezien. Ondernemingen die zich toespitsen op speur- en ontwikkelingswerk (S&O) kunnen onder het toepassingsbereik van de WBSO komen. Onder speur- en ontwikkelingswerk wordt verstaan: het ontwikkelen van nieuwe producten, bedrijfsprocessen of programmatuur (software) waarvan de technische werking in de toekomst vooraf niet zeker is. De technologische ‘knowhow’ die wordt vergaard moet voor het bedrijf zelf nieuw te zijn.

U kunt in aanmerking komen voor een S&O-verklaring op grond van de WBSO in de volgende gevallen:

 • bij technisch(-wetenschappelijk) onderzoek;
 • bij haalbaarheidsonderzoek;
 • bij de ontwikkeling van technisch nieuwe producten;
 • bij de ontwikkeling van nieuwe (fysieke) productieprocessen of onderdelen daarvan;
 • bij de ontwikkeling van programmatuur of software of onderdelen daarvan.

Indien u succesvol een WBSO-aanvraag heeft ingediend bij Agentschap NL en over een ‘S&O-verklaring’ beschikt, komt u in aanmerking voor een afdrachtsvermindering van de loonheffingen (loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen). U kunt als zelfstandig ondernemer of als startende zelfstandig ondernemer profiteren van de volgende aanzienlijke verminderingen van loonheffingen over het totale S&O-loon in uw bedrijf:

 

S&O-loonsom

Zelfstandig ondernemer

Startende zelfstandig ondernemer

Eerste € 110.000 (eerste schijf)

42%

60%

Boven € 110.000 (twee schijf)

14%

14%

 

Andere voordelen die de WBSO biedt zijn:

 • een S&O-aftrek in de inkomstenbelasting van € 12.310 voor zelfstandig ondernemers;
 • een extra S&O-aftrek in de inkomstenbelasting van € 6.157 voor startende zelfstandig ondernemers.

Een S&O-verklaring kan u tevens toegang bieden tot andere fiscale stimuleringsmaatregelen:

 • de innovatiebox;
 • de RDA (Research & Development Aftrek);
 • de RDA+ (nog niet bestaande regeling).

Innovatiebox
Heeft u als bedrijf een innovatieve ontwikkeling voortgebracht? De ‘innovatiebox’ (voorheen ‘octrooibox) is een fiscale maatregel in de vennootschapsbelasting die zorgt voor een effectief lager belastingtarief. Indien u beschikt over een patent/octrooi of een S&O-verklaring op grond van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), kunt u hier waarschijnlijk van profiteren! Een patent/octrooi is een intellectueel eigendomsrecht dat een exclusief recht geeft op het vervaardigen, verkopen en exploiteren van een nieuwe uitvinding. Een patent- of octrooihouder geniet gedurende maximaal 20 jaar bescherming tegen het (onrechtmatig) gebruik van zijn uitvinding door derden.

De innovatiebox is niet alleen bereikbaar voor grote internationale ondernemingen. Ook MKB-ondernemingen die zich bezig houden met onderzoek en ontwikkeling kunnen in aanmerking komen voor de innovatiebox. Als uw onderneming onder de innovatiebox valt, betaalt u effectief 5% vennootschapsbelasting op de ‘innovatiewinsten’ die u behaalt met uw nieuwe ontwikkeling! De ontwikkelingskosten zijn aftrekbaar tegen het reguliere vennootschapsbelastingtarief (20 of 25%). De innovatiebox kan zeer lucratief uitpakken, indien u de exploitatie overlaat aan derden en uw ontwikkeling licenseert tegen betaling van royalty’s.

Uw onderneming kan in aanmerking komen voor de innovatiebox, als:

 • uw onderneming zelf een ontwikkeling heeft voortgebracht;
 • uw onderneming hiervoor beschikt over een patent/octrooi, S&O-verklaring (WBSO) of kwekersrecht;
 • uw onderneming als gevolg hiervan voordelen met de eigen ontwikkeling behaalt.

RDA
De Research & Development Aftrek (RDA) biedt u een aftrek voor kosten en uitgaven die samenhangen met onderzoek en ontwikkeling. Dit betekent dus een extra aftrekpost voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting onafhankelijk van de reguliere of willekeurige afschrijving. De RDA kan ook naast de innovatiebox in de vennootschapsbelasting worden toegepast. Uw extra aftrekpost bedraagt 40% van het totaal aan R&D-kosten en –uitgaven. De RDA moet in een aparte RDA-aanvraag gelijktijdig met de WBSO-aanvraag bij Agentschap NL worden aangevraagd. In de RDA-aanvraag maakt u een inschatting van de RDA-kosten en –uitgaven.

Kosten en uitgaven voor een van de volgende punten vallen in ieder geval niet onder de RDA:

 • loon (hiervoor bestaat de WBSO);
 • uitbesteed onderzoek of inhuur van arbeid;
 • financiering;
 • onroerende zaken;
 • tweedehands bedrijfsmiddelen.

Uw extra voordeel door de RDA wordt als volgt berekend:

 • forfaitair bij gemiddeld minder dan 150 S&O-uren per maand;
  Het forfait is ingevoerd om de RDA eenvoudig te maken voor het MKB. U hoeft bij toepassing van het forfait géén RDA-administratie te voeren. Stel u heeft op jaarbasis 1200 S&O uren (100 S&O uren per maand). Uw extra aftrekpost bedraagt: 1200 x € 15 x 40% (forfaitair bedrag) = € 7.200. Bij het forfait worden de S&O-uren dus vermenigvuldigd met € 15 (per uur).
 • 40% van de werkelijke kosten.
  Het forfait kan buiten beschouwing worden gelaten als uw kosten en uitgaven aantoonbaar meer bedragen dan € 50.000, ongeacht het aantal S&O-uren binnen uw bedrijf. U moet in dit geval wel een R&D-administratie voeren. Stel u investeert in een nieuw bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld een machine, ten behoeve van uw onderzoek. De kosten hiervan bedragen aantoonbaar € 100.000. De extra aftrek op grond van de werkelijke kosten bedraagt € 40.000 (40% van € 100.000). 

Conclusie
De bovenstaande faciliteiten vormen een gunstig pakket aan fiscale stimuleringsmaatregelen. Elke faciliteit heeft een eigen (complexe) regeling met al dan niet eigen administratieve aspecten en verplichtingen. Wanneer uw onderneming aan innovatie doet, laat u zich dan gedegen adviseren over uw mogelijkheden. De voordelen kunnen namelijk per situatie verschillen. Heeft u vragen? Vul dan ons contactformulier in en een van onze adviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Datum: 5 september 2012