Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

UBO-register: de registratie van de ultimate beneficial owner

6 dec 2017 | Legal

In Duitsland is met ingang van 1 oktober 2017 het UBO-register ingevoerd. De invoering van het register in Nederland vond later plaats. Het UBO-register is een nationaal centraal register, gebaseerd op de Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn, waarin de uiteindelijk gerechtigden van ondernemingen en rechtspersonen worden opgenomen. De uitgangspunten van het register zijn voor Nederland en Duitsland gelijk.

Hieronder schetsen wij de belangrijkste kenmerken van het UBO-register. Let wel: binnen de Europese landen kunnen verschillen ontstaan bij de omzetting van de Europese richtlijn in de nationale wetgeving.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een register waarin de UBO’s, ofwel ultimate beneficial owners, van ondernemingen en rechtspersonen worden opgenomen. Dit zijn natuurlijke personen die een juridisch of economisch belang van bepaalde omvang hebben in bijvoorbeeld een Nederlandse B.V. of een Duitse GmbH. Het register verschaft transparantie over welke natuurlijke personen als uiteindelijk gerechtigde in een onderneming of rechtspersoon zijn aan te merken.

Wat is het doel van het UBO-register?

Het UBO-register heeft tot doel inzage te geven in de eigendomsstructuren van ondernemingen en rechtspersonen. In de afgelopen jaren is er veel te doen geweest over het gebruik van zogenoemde offshore vennootschappen. Deze worden vaak gebruikt om belastingen te ontwijken en om privévermogens af te schermen van de buitenwereld. Mede ten gevolge van de negatieve publiciteit, zijn er op internationaal niveau afspraken gemaakt om het potentieel witwassen van geld en het financieren van terrorisme aan te pakken.

Wie wordt erin opgenomen?

In het UBO-register worden natuurlijke personen met een direct of indirect van minimaal 25% in een onderneming of rechtspersoon opgenomen. Dit belang kan bestaan in de vorm van:

  • stemrechten;
  • aandelen, certificaten of winstbewijzen;
  • in andere vorm waardoor invloed kan worden uitgeoefend (denk bijvoorbeeld aan een Treuhandvertrag).

Als er geen UBO is aan te wijzen, dan moet een pseudo UBO worden aangewezen. Dit is meestal de bestuurder van een rechtspersoon.

Welke gegevens worden opgenomen in het UBO-register?

Het UBO-register bevat de personalia van de UBO, een opgaaf van het belang in een rechtspersoon en de kwalificatie van de UBO.

Wie heeft inzage in het UBO-register?

Het UBO-register is toegankelijk voor de overheidsinstanties (de belastingdienst), financieel dienstverleners, advocaten en notarissen. Ook journalisten kunnen toegang krijgen tot het register. De overheidsinstanties zullen in beginsel volledige toegang krijgen. Het UBO-register is semi-openbaar voor de overige partijen, maar die kunnen uitsluitend de UBO’s van een juridische entiteit inzien (en niet opzoeken van wie een UBO is).

Wanneer moeten wijzigingen worden doorgeven?

Als er wijzigingen plaatsvinden in de eigendomsverhoudingen, moeten deze onmiddellijk worden verwerkt in het register. Gebeurt dit niet of niet tijdig, dan bestaat het risico op een boete.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

LegalUBO-register: de registratie van de ultimate beneficial owner