Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Transfer pricing Duitsland – Nederland

Wat is transfer pricing?

Transfer pricing is een begrip dat veel ondernemers niet kennen. We leggen het uit in relatie tot het zakendoen met Duitsland. Met gelieerde ondernemingen in Duitsland worden geacht zakelijk te handelen. Het internationaal geldende arm’s length beginsel bepaalt, dat transacties die plaatsvinden tussen verbonden partijen, geprijsd moeten worden alsof deze plaatsvinden tussen onafhankelijke derden. Dit geldt voor alle intercompany transacties met de Duitse vennootschap, dus zowel voor de (interne) verkoop van producten en diensten, als ook voor financiële overeenkomsten, zoals leningen en rekening-courantverhoudingen. Het is raadzaam om op voorhand te toetsen of aan het arm’s length beginsel in relatie tot de buitenlandse activiteiten met Duitsland wordt voldaan.

Transfer pricing en functionele analyse (FAR) Duitsland-Nederland

In Duitsland en Nederland moet worden bepaald wat een zakelijke prijs voor de interne transacties binnen de Duits-Nederlandse groep is. Men zal eerst in kaart moeten brengen welke functies aan de individuele groepsmaatschappijen kunnen worden toegerekend. Dit gebeurt door middel van een functionele analyse. Tijdens deze analyse zal één van onze TP-specialisten samen met u of uw financieel manager kijken naar de uitgeoefende functies, gebruikte activa en gelopen risico’s binnen de groep. Daaraan ligt het volgende principe ten grondslag: hoe meer functies, activa en risico’s aan een groepsvennootschap in Duitsland toegerekend kunnen worden, hoe meer winst (of verlies) daaraan moet worden toegerekend, en vice versa.

Transfer pricing en value chain analyse (VCA)

In het verlengde van de functionele analyse voeren onze TP-specialisten altijd een Value Chain analyse uit. Bij dit proces wordt onderzocht op welke plaatsen binnen uw productieketen (of dienstverleningsketen) waarde wordt toegevoegd. Valt de meeste winst in een land waar feitelijk geen waarde wordt toegevoegd? Dan ligt dat waarschijnlijk aan de hoogte van uw interne verrekenprijzen.

Voor een informatief stuk over de verschillende waardestrategieën binnen uw organisatie, klik hier.

Transfer pricing en transfer pricing methode

Op basis van de functionele analyse en de value chain analyse kan een oordeel worden gevormd over de daadwerkelijke functie en toegevoegde waarde van een bepaalde groepsmaatschappij in Nederland of Duitsland. Als een interne transactie met deze groepsmaatschappij moet worden beoordeeld, moet worden bepaald welke transfer pricing methode de meest passende is. De ene methode past beter bij een verkoop-onderneming, de andere methode beter bij een producerende groepsmaatschappij.

Transfer pricing en documentatieverplichtingen Nederland-Duitsland

In Nederland en Duitsland gelden er verschillende documentatieverplichtingen voor ondernemingen die internationaal actief zijn en handelen met gelieerde vennootschappen. Ongeacht de omvang van de onderneming, kan de belastingdienst altijd van u eisen dat interne verrekenprijzen worden onderbouwd. Vanaf een bepaalde groepsomzet gelden er zelfs strengere documentatieverplichtingen, zie hieronder. Indien men geen goede documentatie kan laten zien over het gevoerde transfer pricing-beleid, heeft men ook geen pleitbaar standpunt ten opzichte van de gehanteerde verrekenprijzen. In dat geval is men volledig afhankelijk van de mening van de fiscus in Duitsland of Nederland. Het is daarom raadzaam om de gehanteerde methodes, samen met bovengenoemde analyses, vast te leggen in een Transfer Pricing Manual.

Voor meer informatie over het opstellen en uitvoeren van een Transfer Pricing Manual, klik hier.

Transfer pricing verplichten op basis van groepsomzet met Duitsland?

De Duitse en Nederlandse belastingdiensten verwachten bij groepsomzet met Duitsland, dat de onderneming een Master File (groepsdossier) voor de gehele groep en een Local File (lokaal dossier) per vennootschap heeft voorbereid. Vanaf € 750.000.000 groepsomzet per jaar is ook een Country-by-Country Report (landenrapport) verplicht.

Onze TP-specialisten kunnen u hier graag over adviseren. Heeft u een onderneming die internationaal actief is in Nederland en Duitsland, of werkt u als financieel manager of adviseur voor een dergelijke onderneming, neemt u dan contact met ons op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van deze pagina? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Transfer pricing Duitsland – Nederland