Tarief vennootschapsbelasting daalt vanaf 2019

29 mei 2019

De tarieven voor de vennootschapsbelasting gaan met ingang van 1 januari 2019 stapsgewijs omlaag. De tariefsverlaging vloeit voort uit de Wet bedrijfsleven 2019 (onderdeel van het Belastingplan 2019). Het doel hiervan is om het ondernemen in Nederland aantrekkelijker te maken, maar ook om de internationale concurrentiepositie van Nederland als internationaal vestigingsland te waarborgen.

Wie zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting wordt betaald door lichamen die onder de Wet op de vennootschapsbelasting vallen. De bekendste voorbeelden zijn rechtspersonen, zoals de besloten vennootschap (B.V.) en de naamloze vennootschap (N.V.). Andere lichamen die onder de vennootschapsbelasting kunnen vallen betreffen de coöperatie, de vereniging, de stichting, de open commanditaire vennootschap (open C.V.), de onderlinge waarborgmaatschappij, het fonds voor gemene rekening en publiekrechtelijke lichamen (behalve de Nederlandse staat). Voor verenigingen, stichtingen en publiekrechtelijke lichamen geldt dat zij slechts belastingplichtig kunnen worden, indien en voor zover zij een onderneming drijven.

Waarover wordt vennootschapsbelasting betaald?

Vennootschapsbelasting wordt betaald over de belastbare winst die wordt behaald met een onderneming. Soms is onder bijzondere voorwaarden aftrek mogelijk, bijvoorbeeld in geval van verliesverrekening, door afschrijvingen of het plegen van investeringen (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek / KIA, milieu-investeringsaftrek / MIA of energie-investeringsaftrek / EIA). Voor betaalde rente kan soms een aftrekbeperking gelden. Inkomsten uit een deelneming (dividend of verkoopwinst) worden meestal vrijgesteld op grond van de deelnemingsvrijstelling.

Wat zijn de tarieven van de vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting bestaat uit twee tarieven. Een tarief over de eerste € 200.000 belastbare winst en een tarief voor alle belastbare winst boven de € 200.000. Voor ondernemers die de innovatiebox toepassen kan er een bijzonder tarief gelden. Verwacht werd dat het bedrag aan belastbare winst, waarvoor het lage tarief geldt, ook zou worden verhoogd. Dit is echter niet meer aan de orde.

Hieronder wordt de stapsgewijze verandering van de oude vpb-tarieven in 2018 en volgende jaren zichtbaar. De wijzigingen vinden plaats in de jaren 2019-2021.

 Vennootschapsbelasting

    2018  

   2019  

2020 

  2021    

 Belastbare winst € 0 - € 200.000   

20%

19%

 16,50% 

  15%

 Belastbare winst > € 200.000

25%

25%

 22,55%

20,50%

 

Tips voor de praktijk

Als ondernemer kunt u rekening houden met de ontwikkelingen door te anticiperen. Denk bijvoorbeeld aan het naar voren halen van bepaalde kosten, zodat deze een relatief hoger vennootschapsbelastingtarief drukken. Of het uitstellen van bepaalde opbrengsten, zodat deze tegen een lager vpb-tarief worden belast.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.