Protocol tot wijziging Belastingverdrag Nederland-Duitsland

7 juni 2021

Op 24 maart 2021 hebben Nederland en Duitsland een protocol ter wijziging van het Belastingverdrag Nederland-Duitsland ondertekend. Op 7 april 2021 is het protocol gepubliceerd. 

In dit artikel wordt op een paar van de belangrijkste wijzigingen ingegaan.

Wat is het belang van het Belastingverdrag Nederland-Duitsland?

Nederland en Duitsland zijn belangrijke handelspartners van elkaar. Het komt dan ook veelvuldig voor dat Nederlandse bedrijven de Duitse markt betreden en omgekeerd, om groeimogelijkheden te realiseren. Niet alleen bedrijven nemen een kijkje over de grens, ook werknemers in de grensregio’s nemen deel aan de internationale arbeidsmarkt. Bedrijven en werknemers krijgen dan vaak te maken met belastingheffing in één of beide landen. Om dit in goede banen te leiden regelt het Belastingverdrag Nederland-Duitsland welk land belasting mag heffen over inkomsten die uit het andere land afkomstig zijn of daarop betrekking hebben.

Waarom wijzigingen in het Belastingverdrag Nederland-Duitsland?

Met de toenemende europeanisering willen lidstaten harder optreden tegen belastingfraude en belastingontwijking. Door de afspraken die Nederland en Duitsland overeen kwamen, was het eenvoudiger om op een snelle en efficiënte wijze de wijzigingen in Belastingverdrag Nederland-Duitsland op te nemen. De wijzigingen in het Belastingverdrag Nederland-Duitsland zien erop toe dat voordelen geweigerd mogen worden, indien het verkrijgen van verdragsvoordelen een van de hoofddoelen is van een handeling of transactie.

Dat betekent bijvoorbeeld wanneer u een bedrijfsopslag in Nederland of Duitsland heeft deze ineens als vaste inrichting aangemerkt kan worden, wanneer deze slechts aangehouden wordt om belasting te ontwijken.

Wat staat er in het wijzigingsprotocol Belastingverdrag Nederland-Duitsland?

Het Belastingverdrag bepaalt welk land heffingsbevoegd is over verschillende inkomsten uit arbeid en inkomsten uit kapitaal en vermogen. Daarnaast omvat het Verdrag tussen Nederland en Duitsland onder meer regels omtrent de wijze tot vermijding van dubbele belasting (voorkoming van dubbele belasting). Daarin zijn nieuwe afspraken met betrekking tot de heffingsbevoegdheid over (kortdurende) socialezekerheidsuitkeringen en pensioenen opgenomen. De volgende wijzigingen treden op:

  • De uitzonderingen waarvoor de vaste inrichting in aanmerking komt zijn gewijzigd. Daarnaast is er ook een bezitsvereiste opgenomen die toeziet op vermogenswinsten en gunstigere percentages voor de dividendbelasting.
  • Het nieuwe bezitsvereiste van 365 dagen kan voor onvoorzienbare problemen zorgen.
    De wijzigingen houden strikt in dat u aan meer voorwaarden moet voldoen, wat het lastiger maakt om belasting te ontwijken en minder makkelijk van de verdragsvoordelen kunt profiteren. Het is daarom aan te raden om u over een mogelijke impact voor uw bedrijf te laten informeren.

Los van het protocol zijn Nederland en Duitsland in verband met Covid-19 ook bezig met het verkennen van een wettelijke bepaling die ziet op thuiswerkdagen van grensarbeiders. Op dit moment bestaan er reeds tijdelijke afspraken met betrekking tot de behandeling van thuiswerkdagen in tijden van Covid-19.

Wanneer treden de wijzigingen in het Belastingverdrag Nederland-Duitsland in werking?

Het protocol betreffende de wijzigingen in het Belastingverdrag Nederland-Duitsland is op 24 maart 2021 ondertekend door Nederland en Duitsland. De landen hebben elkaar daarvan op de hoogte gebracht. De wijzigingen zoals ze in het protocol zijn opgenomen, treden in werking op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar dat het protocol in werking is getreden. De wijzigingen krijgen met ingang van 1 januari 2022 definitieve werking voor inwoners van Nederland en Duitsland.

Heeft u vragen? NeD Tax ondersteunt ondernemers en degenen die hen professioneel ondersteunen. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.