Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Coronavirus – noodmaatregelen voor ondernemers in Nederland

8 aug 2021 | Corona

Dit artikel wordt niet meer ge-update: de Nederlandse regering communiceert op dit moment goed over de verlengingen van noodmaatregelen tot 1 juli 2021.

Update: 18 maart en 9 april 2020

In maart 2020 werden ondersteuningsmaatregelen i.v.m. de coronacrisis bekend. Inmiddels heeft de overheid daarop een aantal aanvullingen en wijzigingen bekend gemaakt, waar een ondernemer -klein of groot- gebruik van kan maken. Bekijk hier wat de mogelijkheden zijn:

 • Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
 • Uitstel betalen belasting
 • Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers
 • Verruiming BMKB
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 • Voorgenomen maatregelen

Een overzicht van alle financiële regelingen vindt u ook hier:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Lees voor meer informatie ons artikel over de NOW-regeling.

Uitstel betalen belasting

U kunt de belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet wel schriftelijk gemotiveerd worden, voordat de invordering wordt stilgezet. Pas later vindt de beoordeling plaats. Als u de komende maanden te laat belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als u door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Let op: De Belastingdienst verwerkt de aanvragen handmatig. De behandeltijd kan dus toenemen doordat er veel aanvragen binnenkomen.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt voor alle ondernemers tijdelijk op een zo laag mogelijk percentage vastgesteld. De Belastingdienst onderzoekt nog wat het laagste percentage is dat voor elke belasting uitvoeringstechnisch gerealiseerd kan worden.

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet terugbetaald te worden.

Met de regeling kunnen zzp’ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Daar kunt u dus terecht voor de aanvraag.

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt bovendien een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) zijn versoepeld. Deze aangepaste BMKB-C regeling is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

De overheid wil met de maatregel voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kan een ondernemer meer lenen, dan gebruikelijk op basis van het onderpand. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend. De regeling houdt het volgende in:

 • De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 8 kwartalen.
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het Kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Om de groep kleine en startende ondernemers tegemoet te komen stelt microkredietenverstrekker Qredits tijdelijk uitstel van aflossing aan voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het uitstel is voor 6 maanden, de rente gaat in die periode naar 2%.

Voorgenomen maatregelen

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting.

Daarnaast komt er een compensatieregeling met ‘passende maatregelen’ voor bedrijven in branches die in het bijzonder hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de eet- en drinkgelegenheden en de reisbranche. Bij deze bedrijven kunnen moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden  De regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Aanvullende informatie gepubliceerd op 9 april 2020:

Compensatie voor zorgaanbieders

Zorgverzekeraars Nederland gaan zorgaanbieders financieel helpen als zij inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage ter compensatie voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Zorgverzekeraars Nederland verwacht dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60 en 85% van de omzet die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed.

De regeling voor de continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Bepaalde groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Deze vooruitbetaling geldt voor: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

Verzoek deblokkeren g-rekening Belastingdienst

Is het saldo op uw g-rekening hoger dan het bedrag dat u moet betalen aan loonheffingen en omzetbelasting? Dan kunnen wij voor u om deblokkering vragen om liquiditeiten vrij te maken voor overige verplichtingen van uw organisatie.

Geen aparte melding betalingsonmacht meer nodig

Het Ministerie van Financiën heeft besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. Indien u bijvoorbeeld de loonbelasting over februari 2020 niet heeft betaalt, dan ontvangt u binnenkort een naheffingsaanslag. Voor deze naheffingsaanslag vraagt u uitstel van betaling aan in verband met ‘corona’. Dit is voldoende om ook de melding betalingsonmacht van loonheffingen te hebben gedaan. Dit geldt dan overigens tevens voor niet-betaalde omzetbelasting.

De melding betalingsonmacht is normaliter belangrijk om te voorkomen dat de belastingdienst u persoonlijk aansprakelijk stelt als bestuurder van de vennootschap voor het niet betalen van de loonbelasting en omzetbelasting.

Lagere premie BMKB-regeling

Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%.

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken.

Uitbreiding branches TOGS-regeling vanaf 15 april 2020

Via de TOGS kunnen specifieke groepen ondernemers die direct getroffen zijn door de Corona sluitingsmaatregelen, een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Het aantal branches is nu verder uitgebreid.

 

Hoewel we deze informatie zorgvuldig voor u hebben samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

CoronaCoronavirus – noodmaatregelen voor ondernemers in Nederland