Coronavirus - FAQ tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid - NOW-regeling

9 april 2020

Dit artikel wordt niet meer ge-update: de Nederlandse regering communiceert op dit moment goed over de verlengingen van noodmaatregelen tot 1 juli 2021.

 

Update: 9 april 2020.

Tip vooraf: neem gerust de tijd om uw aanvraag zorgvuldig voor te bereiden. Het aanvragen lijkt eenvoudig, maar kan grote financiële gevolgen hebben indien verkeerde keuzes worden gemaakt. Wij helpen u graag, indien u vragen of ondersteuning nodig heeft.

Wat is de NOW-regeling?

Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen naar verwachting van 6 april tot en met 31 mei 2020 gebruikmaken van de regeling (NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot. De NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting (WTV), die is ingetrokken.

Voor wie is de NOW-regeling?

De NOW-regeling geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. De regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Daarbij geldt hoe hoger het omzetverlies is, hoe hoger de tegemoetkoming uitvalt. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. De regeling is ook bedoeld voor recent gestarte ondernemers. Voorwaarde is wel dat je voor 1 maart 2020 minstens 1 maand omzet hebt gedraaid.

Nb.: De NOW is niet toepasbaar voor de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Dit salaris wordt dus niet meegerekend bij het bepalen van de loonsom. Het salaris van de DGA die wel verzekerd is telt wel mee voor de berekening.

Hoe werkt de NOW-regeling?

Bedrijven die gedurende 3 maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom. Voorwaarde is dat bedrijven hun medewerkers hun reguliere salaris doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.
De werkgever geeft bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert het een voorschot van 80% uit, verspreid over 3 termijnen. Het eerste deel krijg je binnen 2 tot 4 weken na je aanvraag.
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, vraagt de werkgever de vaststelling van de subsidie aan. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Ondernemers met acute liquiditeitsproblemen kunnen mogelijk aanspraak maken op andere maatregelen uit het noodpakket.

De subsidie wordt berekend over de SV-loonsom uit tegenwoordige dienstbetrekking (per loonheffingennummer) van werknemers over de periode maart tot en met mei 2020. De berekening van de loonsom is lastig. Bel hierover gerust.

Hoe wordt het omzetverlies bepaald?

De NOW-regeling draait om omzet en loonsom. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, deelt u de totale omzet uit 2019 door 4. Dat getal vergelijkt u vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die 1 of 2 maanden later start.
Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden, zie hieronder.

Hoe bepalen jonge bedrijven de meetperiode?

Voor bedrijven die na 1 januari 2019 zijn gestart en dus niet de omzet over heel 2019 kunnen meten, geldt een andere meetperiode. In die situatie telt u vanaf de maand dat u bent begonnen tot en met februari 2020. De opgetelde omzet rekent u om naar 3 maanden. Het bedrag dat daaruit komt, wordt vergeleken met de meetperiode die u voor 2020 hebt gekozen. Dus, stel: u hebt sinds oktober 2019 omzet. Dan telt u de maandomzet voor oktober, november, december, januari en februari bij elkaar op. Hieruit berekent u het gemiddelde maandsalaris en dit vermenigvuldigt u met de factor 3. Dat bedrag wordt vergeleken met de driemaands periode die u voor 2020 hebt gekozen.

Wat is 'omzet' in het kader van de NOW-regeling?

Werkgevers kunnen in het algemeen de fiscale netto-omzet conform de laatst vastgestelde aangifte inkomstenbelasting c.q. het netto omzetbegrip in het jaarrekeningenrecht hanteren.

Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Let op:    Bij werkmaatschappijen dient u zich bij de aanvraag te baseren op de omzet van de gehele groep (concerngedachte). Het percentage omzetdaling van de groep geldt dan voor elk afzonderlijk loonheffingennummer binnen de groep!

Kan een Nederlandse werkmaatschappij van een Duitse moeder ook een NOW-aanvraag indienen?

Ja, dat kan maar in dat geval dient wellicht ook de omzet van de gehele groep (‘concern’) in de aanvraag van de werkmaatschappij meegenomen te worden. Hoe wordt de omzetdaling bepaald bij internationale concerns, bijvoorbeeld in het geval van een Duitse moedervennootschap? Voor de berekening van de omzetdaling bij internationale concerns moet u kijken naar:

 • de omzetdaling van de Nederlandse entiteiten plus de omzetdaling van de niet-Nederlandse entiteiten voor zover zij in Nederland verzekerd SV-loon hebben, of
 • de omzetdaling van de Duitse entiteiten plus de omzetdaling van overige niet-Nederlandse entiteiten voor zover zij in Nederland verzekerd SV-loon hebben, of
 • de omzetdaling van uw Duitse entiteiten voor zover zij in Nederland verzekerd SV-loon hebben. Naar de omzet van Duitse entiteiten die geen SV-loon in Nederland hebben, wordt niet gekeken.

Let op: De entiteit die NOW aanvraagt (Nederlands of Duits) dient over een Nederlands bankrekeningnummer te beschikken dat bij het UWV bekend moet zijn en dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. In de praktijk hebben veel Nederlandse ondernemingen met een Duitse moedervennootschap geen Nederlands bankrekeningnummer, vandaar dat wij verwachten dat dit vereiste bij de NOW-aanvraag binnenkort door de overheid wordt versoepeld.

Voor welke referentieperiode met omzetdaling vraagt u de tegemoetkoming NOW aan?

U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor een referentieperiode van 3 maanden ingaande op:

 • 1 maart 2020 of
 • 1 april 2020 of
 • 1 mei 2020.

Let op: Bij de opgave van de datum in de aanvraag gaat het niet om de datum waarop de NOW wordt aangevraagd, maar om de datum van het begin van de referentieperiode.

Let op: Houd rekening met omzetdalingen die na-ijlen en maak een berekening voor de 3‑maandelijkse referentieperiode waarin u de grootste omzetdaling verwacht. De keuze voor een bepaalde 3-maandsperiode is achteraf niet meer te wijzigen! Wellicht wacht u nog even met de aanvraag, totdat u meer inzicht in de omzetontwikkeling heeft.

Is de referentieperiode van drie maanden achteraf te wijzigen?

Nee, de keuze voor een bepaalde 3-maandsperiode is achteraf niet meer te wijzigen! 

Houd daarom rekening met omzetdalingen die na-ijlen en maak een berekening voor de 3‑maandelijkse referentieperiode waarin u de grootste omzetdaling verwacht. Wellicht wacht u nog even met de aanvraag, totdat u meer inzicht in de daadwerkelijke omzetontwikkeling heeft.

Hoe kan ik de hoogte van de tegemoetkoming NOW berekenen?

Op basis van het percentage omzetdaling wordt het percentage subsidie bepaald. Bij 100% omzetdaling resulteert de berekening in een subsidiepercentage van 90%, bij 50% omzetdaling in een subsidiepercentage van 45%. De subsidie wordt berekend over de SV-loonsom uit tegenwoordige dienstbetrekking (per loonheffingennummer) van werknemers over de periode maart tot en met mei 2020. De berekening van de loonsom is lastig. Bel hierover gerust.

Let op: niet-verzekerde dga’s en vrijwillig verzekerden zijn uitgesloten van de regeling.

Heeft NeD Tax een rekentool om de te verwachten voorschotten te berekenen?

Ja, NeD Tax beschikt over een zelfgebouwde rekentool, waarmee we snel voor u de te verwachten voorschotten kunnen berekenen.

Hoe wordt de loonsom vastgesteld?

Voor de loonsom gebruikt het UWV gegevens uit de loonaangifte die de Belastingdienst gebruikt. Het is voor de NOW-aanvraag dus belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst. UWV neemt het sociale verzekeringsloon als grondslag. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5% van de werkenden valt onder dit maximum. De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari, zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Wijzigingen in de loonsom na 15 maart 2020 worden niet meegenomen.

Nb: Bij Salary split over Duitsland en Nederland geldt het volgende: Een in Duitsland woonachtige werknemer die is aangesteld bij de Nederlandse BV (werkgever), wordt voor zijn salaris dat vanuit deze BV wordt betaald, meegerekend in de loonsom. Voor de NOW-toekenning is van belang dat deze BV het loon rechtstreeks aan de werknemer verschuldigd is. Indien de buitenlandse werkgever het loon uitbetaald, dan valt dit bedrag niet onder de Nederlandse loonsom en zal hierover geen NOW-bijdrage plaatsvinden. Er zijn overigens nog vele varianten op dit voorbeeld van een salary split. Hierover kunt u het beste contact met NeD Tax opnemen.

Geldt de NOW ook voor flexibele contracten?

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. Ook payrollkrachten vallen onder de regeling. In hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan.
Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten. Wel is het van belang om vast te stellen om te bepalen of de NOW-regeling de loonkosten voldoende dekt, indien de medewerker met een flexibel contract niet ingezet kan worden. Wij denken graag met u mee over een passende optie ten aanzien van de flexibele contracten.

Wat zijn de voorwaarden van de NOW-regeling in het kort?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitgewerkt:
  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
  • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
  • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Hoe doe ik een aanvraag?

De NOW loopt via het UWV. Vanaf 6 april kunt u een aanvraag indienen tot en met 31 mei. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is geen e-Herkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doet u met uw loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd.

Tip!: Wij adviseren u om de tijd te nemen om de aanvraag correct en zorgvuldig in te dienen. U heeft tot 31 mei de tijd en naar verwachting zullen steeds meer zaken over de regeling duidelijk worden, naarmate er meer ervaring is opgedaan met de uitvoering. Graag ondersteunen wij u bij het doen van uw aanvraag.

Verstuur snel uw aangifte loonheffing

Let op! Hebt u de aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan snel, want het UWV heeft die gegevens nodig voor de NOW-aanvraag. De Belastingdienst roept ondernemers op dit op korte termijn te regelen en meldt daarbij dat je vanwege de coronacrisis uitstel van betaling kunt aanvragen (zie ook de regeling Uitstel Belastingdienst).

Betekent dit het einde van de oude regeling WTV?

Ja, maar als u al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling NOW. U hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht. Als u al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht.

 

Hoewel we deze informatie zorgvuldig voor u hebben samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.