Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Belastingverdrag Nederland-Duitsland

Op 1 januari 2016 is het nieuwe Belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking getreden. Het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland draagt de naam: ‘Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen’.

Wat is het belang van het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland?

Nederland en Duitsland zijn belangrijke handelspartners van elkaar. Bijna nergens ter wereld wordt zoveel handel gedreven als tussen Nederland en Duitsland. Steeds vaker betreden Nederlandse en Duitse bedrijven elkaars markt om groeimogelijkheden te realiseren. Werknemers uit Nederland en Duitsland, met name in grensregio’s, worden mobieler op de internationale arbeidsmarkt en zijn sneller bereid te werken over de grens. Daar waar geld wordt verdiend in het andere land komt belastingheffing om de hoek kijken. Het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland regelt welk land belasting mag heffen over inkomsten die uit het andere land afkomstig zijn of daarop betrekking hebben.

Waarom een nieuw Belastingverdrag Nederland-Duitsland?

Het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland vervangt het oude Belastingverdrag dat in 1956 tussen beide landen is gesloten. De inhoud van het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland beoogt te voldoen aan de internationale standaarden die worden gehanteerd voor internationale belastingverdragen vanuit de OESO (OECD). Het nieuwe Belastingverdrag met Duitsland heeft als doel dubbele belastingheffing te voorkomen, evenals dubbele niet-belastingheffing door oneigenlijk gebruik te bestrijden. Een belangrijk speerpunt voor Duitsland tijdens de verdragsonderhandelingen was om misbruiksituaties tussen Nederland en Duitsland tegen te gaan. Nederland heeft de positie van met name de Nederlandse grensarbeider en de Nederlandse directeur-grootaandeelhouder willen verbeteren.

Wat staat er in het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland?

Het Verdrag met Duitsland bepaalt welk land heffingsbevoegd is over verschillende inkomsten uit arbeid en inkomsten uit kapitaal en vermogen. Daarnaast bevat het Verdrag tussen Nederland en Duitsland onder meer regels omtrent de wijze tot het vermijden van dubbele belasting (voorkoming van dubbele belasting), de procedure voor onderling overleg, de uitwisseling van informatie en de bijstand bij de invordering van belastingen. Nederland heeft eenzijdig een compensatieregeling geïntroduceerd ten behoeve van de Nederlandse grensarbeider die in Duitsland werkt.

Het Belastingverdrag Nederland-Duitsland bestaat uit de Verdragstekst, een bijlage met een regeling voor grensoverschrijdende bedrijventerreinen, een Protocol bij het Belastingverdrag Nederland-Duitsland met een uitwerking van begrippen uit het Verdrag en een onderlinge overeenkomst over een Arbitrageregeling tussen Nederland en Duitsland.

Wanneer is het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland in werking getreden?

Het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland is op 12 april 2012 door beide landen ondertekend. De inwerkingtreding van het nieuwe Belastingverdrag met Duitsland is lange tijd afhankelijk geweest van de goedkeuring door het Nederlandse parlement. Op 4 juni 2015 is de wet ter goedkeuring van het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland door Nederland gepubliceerd. Het nieuwe Belastingverdrag met Duitsland is vervolgens officieel in werking getreden op 1 januari 2016. Inwoners uit Nederland en Duitsland konden nog 1 jaar gebruik maken van het oude Belastingverdrag (voor het jaar 2016) indien dat voor hen voordeliger is. Vanaf 1 januari 2017 heeft het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland definitieve werking gekregen voor inwoners van Nederland en Duitsland.

Heeft u vragen? Vul dan ons contactformulier in en een van onze adviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van deze pagina? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Belastingverdrag Nederland-Duitsland