Grensoverschrijdend werken: 30%-regeling; ook voor werknemers die voor de Nederlandse vestiging van het concern gaan werken!

12 juli 2008

Besluit van 21 oktober 2005, nr. CPP2005/2378M; Vraag 39

Een werknemer wordt binnen concernverband uitgezonden naar een Nederlands onderdeel van het concern, maar blijft in dienstbetrekking bij het buitenlandse onderdeel. Kan het verzoek om toepassing van de bewijsregel worden gedaan door het Nederlandse onderdeel als inhoudingsplichtige?

Antwoord
Nee. Volgens artikel 8, tweede lid, onderdeel b , van het Uitv. besl. LB 1965, kan alleen een werknemer in de zin van artikel 2 van de Wet LB 1964 als "ingekomen werknemer" worden aangemerkt. Volgens artikel 2 van de Wet LB 1964 is werknemer - voorzover hier relevant - de natuurlijke persoon die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Aangezien de werknemer niet in dienstbetrekking staat tot het Nederlandse onderdeel van het concern, kan dit niet om toepassing van de bewijsregel verzoeken.

Wel is het op grond van artikel 6, tweede lid, onderdeel b , van de Wet LB 1964 mogelijk het buitenlandse onderdeel van het concern als inhoudingsplichtige te beschouwen indien dit zich als zodanig bij de inspecteur heeft gemeld en de loonadministratie in Nederland houdt. In de praktijk blijkt dit tot verzwaring van administratieve lasten bij het internationale bedrijfsleven te leiden. In verband hiermee keur ik – vooruitlopend op aanpassing van wetgeving – het volgende goed.

Goedkeuring
Ik keur goed - in afwijking van artikel 6, tweede lid, onderdeel b , van de Wet LB 1964 - dat als een werknemer van een buitenlands onderdeel van een concern wordt uitgezonden naar een Nederlands onderdeel van dat concern, het Nederlandse onderdeel als inhoudingsplichtige wordt beschouwd. Aan deze goedkeuring verbind ik de voorwaarde dat het Nederlandse onderdeel alle verplichtingen die samenhangen met het zijn van inhoudingsplichtige in de zin van de Wet LB 1964 volledig en zonder voorbehoud nakomt.

Vervolgens kunnen de werknemer en de inhoudingsplichtige gezamenlijk een verzoek om toepassing van de bewijsregel doen.

Voor de werknemersverzekeringen geldt het volgende. In de meeste gevallen zal de hiervoor bedoelde ingekomen werknemer over een zogenoemde detacheringsverklaring beschikken. Hij blijft dan voor de werknemersverzekeringen verzekerd in het land van herkomst. Mocht de werknemer in uitzonderingsgevallen toch in Nederland verzekerd zijn, dan blijft het buitenlandse onderdeel van het concern verantwoordelijk voor loonopgave voor de werknemersverzekeringen en nakoming van de daarmee verband houdende verplichtingen.